دوره های تربیت مربی

(دوره روش‌شناسی و استدلال‌ورزی (پیشرفته

:سرفصل‌ها

    متدولوژی و روش شناسی فلسفی فلسفه برای کودکان-

 روش استخراج استدلال فلسفی-

 

ثبت نام در دوره

(دوره مبانی نظری فلسفه برای کودکان (مقدماتی

:سرفصل‌ها

    چیستی، تاریخچه و اهداف فلسفه برای کودکان-

 مبانی نظری فلسفه برای کودکان از منظر فلسفه‌اخلاقی-

 (مبانی نظری فلسفه‌ تعلیم و تربیت و روانشناسی (رشد شناخت-

ثبت نام در دوره

دوره‌ کارگاهی فلسفه برای کوکان

ثبت نام در دوره

(موسسان آمریکایی (متئو لیپمن-

(پیشتازان فرانسوی (اسکار برنی‌فیه-

(تعدیل‌گران انگلستانی (رابرت فیشر-

:سرفصل‌ها

 

 اصول کلاس‌داری فلسفه برای کودکان-

 

کارگاه‌های عملی فلسفه برای کودکان با سه روش-